مطلب پیام نور

ثبت نام پیام نور واحد پیرمراد – تپه ترکمان

ثبت نام پیام نور واحد پیرمراد – تپه ترکمان ثبت نام بدون کنکور واحد پیرمراد – تپه ترکمان دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد پیرمراد – تپه ترکمان دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد آقاجانکندی – آق داغ علیا

ثبت نام پیام نور واحد آقاجانکندی – آق داغ علیا ثبت نام بدون کنکور واحد آقاجانکندی – آق داغ علیا دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد آقاجانکندی – آق داغ علیا دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد طالبخان – علوکندی  

ثبت نام پیام نور واحد طالبخان – علوکندی ثبت نام بدون کنکور واحد طالبخان – علوکندی  دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد طالبخان – علوکندی  دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد آتی کندی – آجودان آباد

ثبت نام پیام نور واحد آتی کندی – آجودان آباد ثبت نام بدون کنکور واحد آتی کندی – آجودان آباد دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد آتی کندی – آجودان آباد دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد سرانسر – سرچشمه

ثبت نام پیام نور واحد سرانسر – سرچشمه ثبت نام بدون کنکور واحد سرانسر – سرچشمه دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد سرانسر – سرچشمه دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد دوه یاتاقی – ذاکرکندی

ثبت نام پیام نور واحد دوه یاتاقی – ذاکرکندی ثبت نام بدون کنکور واحد دوه یاتاقی – ذاکرکندی دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد دوه یاتاقی – ذاکرکندی دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد آناخاتون – استیار

ثبت نام پیام نور واحد آناخاتون – استیار ثبت نام بدون کنکور واحد آناخاتون – استیار دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد آناخاتون – استیار دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد سیر سفلی – سیسان

ثبت نام پیام نور واحد سیر سفلی – سیسان ثبت نام بدون کنکور واحد سیر سفلی – سیسان دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد سیر سفلی – سیسان دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد قتانلو – قراجه لو

ثبت نام پیام نور واحد قتانلو – قراجه لو ثبت نام بدون کنکور واحد قتانلو – قراجه لو دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد قتانلو – قراجه لو دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد تنباکولوق – توبین

ثبت نام پیام نور واحد تنباکولوق – توبین ثبت نام بدون کنکور واحد تنباکولوق – توبین دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد تنباکولوق – توبین دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد خمارلو – خواجه

ثبت نام پیام نور واحد خمارلو – خواجه ثبت نام بدون کنکور واحد خمارلو – خواجه دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد خمارلو – خواجه دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور رشته دکتری تخصصی مبانی فلسفه

ثبت نام پیام نور رشته دکتری تخصصی مبانی فلسفه ثبت نام بدون کنکور رشته دکتری تخصصی مبانی فلسفه دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد رشته دکتری تخصصی مبانی فلسفه دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور رشته دکتری تخصصی روانشناسی نظامی

ثبت نام پیام نور رشته دکتری تخصصی روانشناسی نظامی ثبت نام بدون کنکور رشته دکتری تخصصی روانشناسی نظامی دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد رشته دکتری تخصصی روانشناسی نظامی دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور رشته مهندسي عمران – ژئوتكنيک

ثبت نام پیام نور رشته مهندسي عمران – ژئوتكنيک ثبت نام بدون کنکور رشته مهندسي عمران – ژئوتكنيک دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد رشته مهندسي عمران – ژئوتكنيک دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور رشته مترجمی زبان اسپانیولی – آثار مکتوب و متون رسمی

ثبت نام پیام نور رشته مترجمی زبان اسپانیولی – آثار مکتوب و متون رسمی ثبت نام بدون کنکور رشته مترجمی زبان اسپانیولی – آثار مکتوب و متون رسمی دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد رشته مترجمی زبان اسپانیولی – آثار مکتوب و متون رسمی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور رشته حسابداری – حسابرسی

ثبت نام پیام نور رشته حسابداری – حسابرسی ثبت نام بدون کنکور رشته حسابداری – حسابرسی دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد رشته حسابداری – حسابرسی دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور رشته سلامت یاری

ثبت نام پیام نور رشته سلامت یاری ثبت نام بدون کنکور رشته سلامت یاری دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد رشته سلامت یاری دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری آزمون سراسری پذیرش ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور رشته امور حج و زیارت

ثبت نام پیام نور رشته امور حج و زیارت ثبت نام بدون کنکور رشته امور حج و زیارت دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد رشته امور حج و زیارت دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه ...

بیشتر بخوانید »