مطلب پیام نور

ثبت نام پیام نور واحد باغ سرهنگ ملکی – بالادواب   

ثبت نام پیام نور واحد باغ سرهنگ ملکی – بالادواب ثبت نام بدون کنکور واحد باغ سرهنگ ملکی – بالادواب   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد باغ سرهنگ ملکی – بالادواب   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد مازارستاق – مال‌خواست   

ثبت نام پیام نور واحد مازارستاق – مال‌خواست ثبت نام بدون کنکور واحد مازارستاق – مال‌خواست   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد مازارستاق – مال‌خواست   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد صاحبی – صلاح   

ثبت نام پیام نور واحد صاحبی – صلاح ثبت نام بدون کنکور واحد صاحبی – صلاح   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد صاحبی – صلاح   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد جره‌سر – جعفرکلا   

ثبت نام پیام نور واحد جره‌سر – جعفرکلا ثبت نام بدون کنکور واحد جره‌سر – جعفرکلا   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد جره‌سر – جعفرکلا   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد اردشیرمحله – ارزفون   

ثبت نام پیام نور واحد اردشیرمحله – ارزفون ثبت نام بدون کنکور واحد اردشیرمحله – ارزفون   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد اردشیرمحله – ارزفون   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد دولمه – دیسر   

ثبت نام پیام نور واحد دولمه – دیسر ثبت نام بدون کنکور واحد دولمه – دیسر   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد دولمه – دیسر   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد دون‌چال – دیوکلا الیمون   

ثبت نام پیام نور واحد دون‌چال – دیوکلا الیمون ثبت نام بدون کنکور واحد دون‌چال – دیوکلا الیمون   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد دون‌چال – دیوکلا الیمون   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد گل‌محمدلنگه – گلستان‌محله   

ثبت نام پیام نور واحد گل‌محمدلنگه – گلستان‌محله ثبت نام بدون کنکور واحد گل‌محمدلنگه – گلستان‌محله   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد گل‌محمدلنگه – گلستان‌محله   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد تمشکل – تمی‌جانک   

ثبت نام پیام نور واحد تمشکل – تمی‌جانک ثبت نام بدون کنکور واحد تمشکل – تمی‌جانک   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد تمشکل – تمی‌جانک   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد تمشکل – تمی‌جانک   

ثبت نام پیام نور واحد تمشکل – تمی‌جانک ثبت نام بدون کنکور واحد تمشکل – تمی‌جانک   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد تمشکل – تمی‌جانک   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد برماعشرستاق – بیشه‌بنه   

ثبت نام پیام نور واحد برماعشرستاق – بیشه‌بنه ثبت نام بدون کنکور واحد برماعشرستاق – بیشه‌بنه   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد برماعشرستاق – بیشه‌بنه   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد هلی‌دشت – هندوری   

ثبت نام پیام نور واحد هلی‌دشت – هندوری ثبت نام بدون کنکور واحد هلی‌دشت – هندوری   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد هلی‌دشت – هندوری   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد کهلوچال – کیمون   

ثبت نام پیام نور واحد کهلوچال – کیمون ثبت نام بدون کنکور واحد کهلوچال – کیمون   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد کهلوچال – کیمون   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد سلطان‌محمدطاهر – سلیج   

ثبت نام پیام نور واحد سلطان‌محمدطاهر – سلیج ثبت نام بدون کنکور واحد سلطان‌محمدطاهر – سلیج   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد سلطان‌محمدطاهر – سلیج   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد چالرز – چالسرون   

ثبت نام پیام نور واحد چالرز – چالسرون ثبت نام بدون کنکور واحد چالرز – چالسرون   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد چالرز – چالسرون   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد بالابازیار – بالابورا   

ثبت نام پیام نور واحد بالابازیار – بالابورا ثبت نام بدون کنکور واحد بالابازیار – بالابورا   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد بالابازیار – بالابورا   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد نوده عطایان – نوسر   

ثبت نام پیام نور واحد نوده عطایان – نوسر ثبت نام بدون کنکور واحد نوده عطایان – نوسر   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد نوده عطایان – نوسر   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد شهرکتی – شیرکاج   

ثبت نام پیام نور واحد شهرکتی – شیرکاج ثبت نام بدون کنکور واحد شهرکتی – شیرکاج   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد شهرکتی – شیرکاج   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد خیبر شهرک خیبر – دال پری   

ثبت نام پیام نور واحد خیبر شهرک خیبر – دال پری ثبت نام بدون کنکور واحد خیبر شهرک خیبر – دال پری   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد خیبر شهرک خیبر – دال پری   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد شورابه ملک – شورابه‌خوران   

ثبت نام پیام نور واحد شورابه ملک – شورابه‌خوران ثبت نام بدون کنکور واحد شورابه ملک – شورابه‌خوران   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد شورابه ملک – شورابه‌خوران   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد جوب گوهر علیا – چالانچی علیا   

ثبت نام پیام نور واحد جوب گوهر علیا – چالانچی علیا ثبت نام بدون کنکور واحد جوب گوهر علیا – چالانچی علیا   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد جوب گوهر علیا – چالانچی علیا   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد چم شالان – حونگه   

ثبت نام پیام نور واحد چم شالان – حونگه ثبت نام بدون کنکور واحد چم شالان – حونگه   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد چم شالان – حونگه   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد چاغونگنش – چراپا   

ثبت نام پیام نور واحد چاغونگنش – چراپا ثبت نام بدون کنکور واحد چاغونگنش – چراپا   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد چاغونگنش – چراپا   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد دوخانواری – راشته   

ثبت نام پیام نور واحد دوخانواری – راشته ثبت نام بدون کنکور واحد دوخانواری – راشته   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد دوخانواری – راشته   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد شهرک افشاریه – شهرک الهیه   

ثبت نام پیام نور واحد شهرک افشاریه – شهرک الهیه ثبت نام بدون کنکور واحد شهرک افشاریه – شهرک الهیه   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد شهرک افشاریه – شهرک الهیه   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد هزارکندی – هاوارکندی قشلاقی   

ثبت نام پیام نور واحد هزارکندی – هاوارکندی قشلاقی ثبت نام بدون کنکور واحد هزارکندی – هاوارکندی قشلاقی   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد هزارکندی – هاوارکندی قشلاقی   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد تازه‌کند گندم‌آباد – ترزنق   

ثبت نام پیام نور واحد تازه‌کند گندم‌آباد – ترزنق ثبت نام بدون کنکور واحد تازه‌کند گندم‌آباد – ترزنق   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد تازه‌کند گندم‌آباد – ترزنق   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد اردبیلق – ارسون   

ثبت نام پیام نور واحد اردبیلق – ارسون ثبت نام بدون کنکور واحد اردبیلق – ارسون   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد اردبیلق – ارسون   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »