مطلب تیزهوشان

کارت ورود به جلسه تیزهوشان باغ سرهنگ ملکی – بالادواب

کارت ورود به جلسه تیزهوشان باغ سرهنگ ملکی – بالادواب کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان باغ سرهنگ ملکی – بالادواب را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد باغ سرهنگ ملکی – بالادواب

ثبت نام مدارس شاهد باغ سرهنگ ملکی – بالادواب ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد باغ سرهنگ ملکی – بالادواب در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد باغ سرهنگ ملکی – بالادواب طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان باغ سرهنگ ملکی – بالادواب

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان باغ سرهنگ ملکی – بالادواب مدارس تیزهوشان باغ سرهنگ ملکی – بالادواب  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان باغ سرهنگ ملکی – بالادواب  کیفیت آموزشی ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان مزرعه وستمین – مسکوپا  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان مزرعه وستمین – مسکوپا   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان مزرعه وستمین – مسکوپا : آزمون مدارس تیزهوشان مزرعه وستمین – مسکوپا هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی باغ سرهنگ ملکی – بالادواب

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی باغ سرهنگ ملکی – بالادواب ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی باغ سرهنگ ملکی – بالادواب  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان مازارستاق – مال‌خواست

کارت ورود به جلسه تیزهوشان مازارستاق – مال‌خواست کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان مازارستاق – مال‌خواست را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز به شرکت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد مازارستاق – مال‌خواست

ثبت نام مدارس شاهد مازارستاق – مال‌خواست ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد مازارستاق – مال‌خواست در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد مازارستاق – مال‌خواست طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ابتدایی ، ثبت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان مازارستاق – مال‌خواست

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان مازارستاق – مال‌خواست مدارس تیزهوشان مازارستاق – مال‌خواست  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان مازارستاق – مال‌خواست  کیفیت آموزشی مناسب و همچنین سطح علمی بالاتری ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان گل‌چینی – گل‌نشین  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان گل‌چینی – گل‌نشین   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان گل‌چینی – گل‌نشین : آزمون مدارس تیزهوشان گل‌چینی – گل‌نشین هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، در خرداد ماه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی مازارستاق – مال‌خواست

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی مازارستاق – مال‌خواست ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی مازارستاق – مال‌خواست  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان در یکی ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان صاحبی – صلاح

کارت ورود به جلسه تیزهوشان صاحبی – صلاح کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان صاحبی – صلاح را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز به شرکت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد صاحبی – صلاح

ثبت نام مدارس شاهد صاحبی – صلاح ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد صاحبی – صلاح در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد صاحبی – صلاح طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ابتدایی ، ثبت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان صاحبی – صلاح

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان صاحبی – صلاح مدارس تیزهوشان صاحبی – صلاح  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان صاحبی – صلاح  کیفیت آموزشی مناسب و همچنین سطح علمی بالاتری ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان صاحبی – صلاح  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان صاحبی – صلاح   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان صاحبی – صلاح : آزمون مدارس تیزهوشان صاحبی – صلاح هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، در خرداد ماه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی صاحبی – صلاح

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی صاحبی – صلاح ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی صاحبی – صلاح  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان در یکی ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان جره‌سر – جعفرکلا

کارت ورود به جلسه تیزهوشان جره‌سر – جعفرکلا کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان جره‌سر – جعفرکلا را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز به شرکت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد جره‌سر – جعفرکلا

ثبت نام مدارس شاهد جره‌سر – جعفرکلا ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد جره‌سر – جعفرکلا در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد جره‌سر – جعفرکلا طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ابتدایی ، ثبت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان جره‌سر – جعفرکلا

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان جره‌سر – جعفرکلا مدارس تیزهوشان جره‌سر – جعفرکلا  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان جره‌سر – جعفرکلا  کیفیت آموزشی مناسب و همچنین سطح علمی بالاتری ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان جره‌سر – جعفرکلا  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان جره‌سر – جعفرکلا   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان جره‌سر – جعفرکلا : آزمون مدارس تیزهوشان جره‌سر – جعفرکلا هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، در خرداد ماه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جره‌سر – جعفرکلا

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جره‌سر – جعفرکلا ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جره‌سر – جعفرکلا  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان در یکی ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان اردشیرمحله – ارزفون

کارت ورود به جلسه تیزهوشان اردشیرمحله – ارزفون کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان اردشیرمحله – ارزفون را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز به شرکت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد اردشیرمحله – ارزفون

ثبت نام مدارس شاهد اردشیرمحله – ارزفون ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد اردشیرمحله – ارزفون در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد اردشیرمحله – ارزفون طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ابتدایی ، ثبت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان اردشیرمحله – ارزفون

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان اردشیرمحله – ارزفون مدارس تیزهوشان اردشیرمحله – ارزفون  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان اردشیرمحله – ارزفون  کیفیت آموزشی مناسب و همچنین سطح علمی بالاتری ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان اردشیرمحله – ارزفون  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان اردشیرمحله – ارزفون   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان اردشیرمحله – ارزفون : آزمون مدارس تیزهوشان اردشیرمحله – ارزفون هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، در خرداد ماه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی اردشیرمحله – ارزفون

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی اردشیرمحله – ارزفون ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی اردشیرمحله – ارزفون  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان در یکی ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان دولمه – دیسر

کارت ورود به جلسه تیزهوشان دولمه – دیسر کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان دولمه – دیسر را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز به شرکت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد دولمه – دیسر

ثبت نام مدارس شاهد دولمه – دیسر ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد دولمه – دیسر در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد دولمه – دیسر طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ابتدایی ، ثبت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان دولمه – دیسر

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان دولمه – دیسر مدارس تیزهوشان دولمه – دیسر  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان دولمه – دیسر  کیفیت آموزشی مناسب و همچنین سطح علمی بالاتری ...

بیشتر بخوانید »